“Phương án giá điện không nên thuộc danh mục tài liệu mật”