Nhà đầu tư có thể dự báo “biến động” của thị trường chứng khoán?