Khách sạn Nhật Bản hút khách nhờ nội thất… biết đi