Honda “kêu” thuế VAT ở Việt Nam cao hơn trung bình Châu Á