Được “cầm tay, chỉ việc”, người dân sử dụng vốn vay hiệu quả