Đồng loạt điều chỉnh tính lãi tiết kiệm: Hàng triệu người ảnh hưởng