Điểm mạnh của khu dự án cao cấp DIC GateWay Vũng Tàu và dự án “hàng xóm”