Đại gia Trương Mỹ Lan xin thôi quốc tịch và số phận dự án tỉ USD