Cuộc chiến căn hộ thời khắc vàng: Đâu là “chốt nổ”?