Công ty Thuận Phong thừa nhận các vi phạm trong sản xuất phân bón