Cổ phiếu Điện Quang sụt giá, gia đình bà Thoa mất thêm 5 tỷ đồng