Các hoạt động của Sunshine Group suốt 3 năm hoạt động