“Bill Gates của Trung Quốc” đã vươn lên thành tỷ phú như thế nào?