Thông tin sở hữu tài sản của nhà Thứ trưởng Thoa đã bị che giấu