Thị trường khó khăn, mía đường Thành Thành Công vẫn tăng lãi