Không quy định lợi nhuận chia từ liên doanh dầu khí để lại cho PVN