Chơi trội như Apple: sắm ghế văn phòng còn đắt hơn Iphone X