Báo Tây tấm tắc khen ngôi nhà Hà Nội có cửa sổ tre cao 8m