Tiềm năng khu vực huyện Bình Thuận là động lực phát triển Khu dự án Hamubay Phan Thiết