Trước 1.1.2018, Bộ Công an phải báo cáo Thủ tướng về sai phạm Tập đoàn Cao su