Thủ tướng làm việc với Tổ tư vấn kinh tế buổi đầu tiên