Thống đốc nói về đề xuất đấu giá công khai 3 ngân hàng 0 đồng