Thaco đầu tư sản xuất linh kiện phụ tùng, phục vụ xuất khẩu