Sở hữu 95 tỷ USD nhưng gia đình Hoàng gia Anh vẫn chi tiêu tiết kiệm thế này đây!