Ốc Thanh Vân: “Chúng tôi không thèm khát tiền đến mức thế…”