Ngân hàng 0 đồng: Không tiếp tục mua bắt buộc, không quy định hồi tố