Nếu bồi thường 245 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình, Eximbank sẽ ra sao?