Một tỉnh châu thổ sông Mê Công được cam kết đầu tư trên 94.500 tỷ đồng