“Không thể để tình trạng 2 thủ trưởng trong cùng 1 đơn vị”