Hà Nội: Có một trạm xăng ngoại trong KCN Thăng Long