Giá điện sẽ tăng vô lý nếu dừng thị trường phát điện cạnh tranh