Đề xuất xây dựng lại Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp