Cổ phiếu “zombie” địa ốc và những trái đắng của “game tài chính”