Casino sắp phải lắp camera để giám sát thuế

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí 1 vị trí trong điểm kinh doanh casino có một vài phương tiện, trang thiết bị cần thiết để cơ quan thuế quản lý thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua một vài thiết bị điện tử và qua hệ thống camera.

casino sap phai lap camera de giam sat thue hinh anh 1

Việc giám sát thuế casino sẽ được cơ quan thuế thực hiện qua camera (Ảnh minh họa)

Giám sát chặt vận hành đổi tiền

Theo Thông tư số 146/2017/TT-BTC giải đáp quản lý, giám sát việc thu thuế đối có vận hành kinh doanh casino mới được Bộ Tài chính ban hành, công ty phải thi công và ban hành Quy chế quản lý nội bộ trong Điểm kinh doanh casino theo quy định ở Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 03 ban hành ngày 16.1.2017 của Chính phủ trong đây có quy định về quản lý tiền, đồng tiền quy ước và tổ chức quản lý bảo đảm tách bạch giữa kho quỹ, quầy thu ngân và ở một vài bàn trò chơi, máy trò chơi điện tử có thưởng.

Doanh nghiệp chỉ được phép đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi ở quầy thu ngân hoặc bàn trò chơi và đổi trả lại tiền cho người chơi ở quầy thu ngân. Việc quản lý ngoại hối đối có vận hành kinh doanh casino thực hiện theo giải đáp của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đây, mọi chuyển nhượng liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính và bảo đảm dữ liệu từ phần mềm phải được kết chuyển vào Phiếu tổng hợp doanh thu theo mẫu dưới đây; đồng thời một vài chuyển nhượng này phải được ghi lại và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Phiếu tổng hợp doanh thu phải được lập trên phần mềm máy tính và định kỳ hàng tháng công ty kinh doanh casino thực hiện chuyển tài liệu dữ liệu của Phiếu tổng hợp doanh thu đến cơ quan thuế cộng có thời gian nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ độc đáo.

casino sap phai lap camera de giam sat thue hinh anh 2

Phiếu tổng hợp doanh thu có casino

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) có trách nhiệm thi công cơ sở hạ tầng tài liệu kết nối bảo đảm cơ quan thuế nhận được dữ liệu do công ty chuyển đến và có giải đáp để công ty kết nối được tài liệu.

Việc mở niêm phong hòm (túi) và việc kiểm kê, tính toán chuyển nhượng ở quầy thu ngân, khu vực kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước phải được lập thành biên bản theo mẫu.

Giám sát thuế trực tiếp hoặc qua thiết bị điện tử, camera

Theo quy định, việc quản lý thuế đối có công ty kinh doanh casino, công ty phải bố trí 1 vị trí trong Điểm kinh doanh casino có một vài phương tiện, trang thiết bị cần thiết theo quy định ở Khoản 1 Điều 40 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP để cơ quan thuế quản lý thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua một vài thiết bị điện tử và qua hệ thống camera.

Việc lắp đặt một vài thiết bị điện tử và hệ thống camera trong Điểm kinh doanh casino và việc lưu trữ hình ảnh theo dõi qua một vài thiết bị điện tử và hệ thống camera thực hiện theo quy định ở Nghị định số 03/2017/NĐ-CP.

Doanh nghiệp kinh doanh casino sẽ thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật thuế Giá trị tăng thêm, Luật thuế Tiêu thụ độc đáo, Luật thuế Thu nhập công ty và một vài văn bản giải đáp thi hành.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn