Cần phân biệt quy mô, mục tiêu đầu tư khi dừng dự án SS1