Bán hết cổ phần KCN Thành Thành Công, SBT sẽ đầu tư gì?