Bà Chu Thị Bình, người bị mất hơn 245 tỷ tại Eximbank là ai?